Muneeba Shaikh

Sarwer-e-Do Alam - Muneeba Sheikh

Release Year: 1981

Top Song: Malik Kul

Song Artist Lyrics Composer Genre Duration
Malik Kul Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious |4:00 Request License
Mazhar Shan Kibria Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious 5:47 Request License
Sab Se Aala Teri Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious |5:03 Request License
Zahoor Noor Azal Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious 4:23 Request License
Chara Dard Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious |5:10 Request License
Nazash Koun Makan Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious 6:10 Request License
Rehmat Bhi Aap Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious |4:55 Request License
Aey Sarwer Do Koun Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious 4:30 Request License
Aey Shah Anbya Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious |4:31 Request License
Khul Ke Barse Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious 5:34 Request License
Khatum-Ul- Mursalen Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious |4:53 Request License
Aah Jati Hai Falak Par Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Muneeba Shaikh Religious 5:58 Request License